KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Yalnızca ticari sözleşmeler kapsamında Pemag Makina ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri sırasında sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, mevzuattaki süreler ile uyumlu şekilde ve veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Veri Paylaşımı 

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve kanunen bilgi istemeye yetkili resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla yurt dışında paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin, Pemag Makina grup şirketleri ile ve bunun yanı sıra faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz veya elektronik ortamda vereceğiniz rızanız aranacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar  

KVKK hükümleri uyarınca Pemag Makine’ya/Veri Sorumlularına başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. Maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak;

a-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-Kişisel veriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

c-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f-KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

i-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

Kamu

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit eden bilgiler ile KVKK kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmayı talep ettiğinize ilişkin açıklamalarınızı içeren aşağıda yer alan formu doldurmanız gerekmektedir. Formu  info@pemagmakina.com adresine güvenli elektronik imza ile ulaştırabilirsiniz.

Şirketimiz talebinize yasal süreler içinde yazılı olarak ücretsiz cevap verecektir.  Ancak işlemin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret alınacaktır.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.